Política de privacitat

Política de protecció de dades

1.- La política de protecció de dades

Aquesta política de protecció de dades és aplicable a tots el tractament de dades personals efectuats pel responsable del tractament, tant a través del lloc web https://agenciaoma.com/ per a la resta del tractament.

Per tant, abans de facilitar-nos dades personals, és imprescindible que conegueu la nostra política de protecció de dades.

Per a qualsevol pregunta sobre la política de protecció de dades pot posar-se en contacte amb aquest correu electrònic: holaarrobalafamiliadigital.es

L’usuari declara haver estat informat d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal, acceptant el tractament de les dades personals per part del responsable del tractament per a les finalitats descrites.

La normativa aplicable és la següent:

a.- RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre protecció de les persones físiques.

b.- LOPDGDD: Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals.

c.- LSSI: Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

2.- La identitat del responsable

El responsable del tractament és Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

 

3.- El tractament de les dades personals

A continuació es descriuen els tractaments de dades personals que realitzem com a responsable.

a.- Clients

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: Establir i executar la relació jurídica amb el client relacionada amb els serveis o productes contractats, el compliment de les obligacions jurídiques, comptables, fiscals i totes les relacionades amb la relació jurídica establerta, contestar els seus dubtes i per a la gestió, control, administració, extensió, execució i millora de la relació.

Finalitat publicitària: Les dades es tractaran amb finalitat publicitària per enviar-li publicitat per qualsevol mitja, inclòs el correu electrònic, el telèfon, el sms, el ems, el mms, el fax o mitjans equivalents, dels sectors juridic i economic, així com el sector immobiliari. Si desitja que les seves dades personals siguin tractades amb finalitat publicitària, presti el seu consentiment exprés marcant la casella.

S’informa als usuaris que no es faran perfils amb les seves dades personals i no es prenen decisions automatitzades.

Legitimació del tractament: L’execució d’un contracte i el consentiment o interès legítim del responsable, en el supòsit del tractament amb finalitats publicitàries, perfilat i decisions automatitzades.

Les dades recollides: Nom, cognoms, DNI, adreça de contacte professional, correu electrònic, NIF.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

b.- Clients potencials

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de respondre a les seves preguntes, derivades del seu contacte amb el responsable del tractament.

Legitimació del tractament: L’execució d’un contracte i el consentiment o interès legítim del responsable, en el supòsit del tractament amb finalitats publicitàries, perfilat i decisions automatitzades.

Les dades recollides: Nom, cognoms, DNI, adreça de contacte professional, correu electrònic, NIF.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web

c.- Contactes a través del formulari web

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: l’atenció de les consultes de l’usuari i les sol·licituds de contacte rebudes a través del lloc web, la gestió del servei sol·licitat i la seva resposta.

Legitimació del tractament: el consentiment prestat per l’usuari al responsable del tractament mitjançant la comprovació de la casella corresponent amb un sol clic.

Les dades recollides: el nom, el telèfon, el correu electrònic, la consulta, l’adreça IP, el sistema operatiu i la durada de la visita

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

d.- Control d’accés

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: controlar l’accés i gestió de la seguretat interna de les instal·lacions del responsable a través de les dades facilitades per al control d’accés als edificis del responsable.

Legitimació del tractament: Interès legítim per garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions per part del responsable del tractament, que justifica el tractament de les dades mitjançant control d’accés.

Les dades recollides: nom, cognoms, telèfon i DNI.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

e.- Butlletí informatiu

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: l´enviament d’informació, notícies, recordatoris i promocions que puguin ser del seu interès, relacionades amb les activitats del sector juridic i economic.

Legitimació del tractament: prestació del consentiment de l’interessat.

Les dades recollides: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

f.- Proveïdors

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: Establir i executar la relació jurídica relacionada amb els serveis o productes contractats amb el proveïdor, el compliment de les persones jurídiques, comptables, fiscals i totes les relacionades amb o relacionades amb la relació jurídica establerta, contestar els seus dubtes o dubtes i per a la gestió, control, administració, extensió, execució i millora de la relació.

Legitimació del tractament: L’execució d’un contracte i consentiment, a l’efecte del tractament amb finalitats publicitàries.

Les dades recollides: Nom, cognoms, DNI, adreça de contacte professional, correu electrònic, NIF.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

g.- Xarxes socials

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: el registre i el seguiment dels comptes corporatius de les xarxes socials del responsable

Legitimació del tractament: el consentiment prestat per l’usuari en registrar-se a la xarxa social

Les dades recollides: les dades personals que faciliti l´usuari o la xarxa social quan es converteix en seguidor de les mateixes, com ara nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic i telèfon de contacte

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

h.- Recursos humans

Identitat de la persona responsable Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat de la tramitació: Gestió de la relació laboral amb els empleats.

Legitimació del tractament:  L’execució d’un contracte.

Les dades recollides:  Nom, DNI, numero de la seguretat social, adreça, correu electrònic, telèfon / mòbil, estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, compte bancari, professió, experiència, formació i habilitats.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

i.- Selecció de personal

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament: gestió de la sol·licitud de l’interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants segons el seu perfil professional que pugui sorgir en el futur dins de les activitats del responsable.

Legitimació del tractament: prestació del consentiment de l’interessat per a la seva inscripció en el servei de contractació.

Les dades recollides: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada de caràcter personal associada al Currículum o perfil professional.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina.

j.- Videovigilància

Identitat de la persona responsable: Agència OMA, con NIF B25830654, domicilio en Carrer Agustins, 7, 25001 Lleida, teléfono +34 973302848, correo electrónico hola@agenciaoma.com.

La finalitat del tractament:

Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Compliment de plans d’emergència

Ús de la videovigilància com a mitjà de control empresarial tant de l’accés com de la presència del treballador en el lloc de treball, així com per verificar el compliment de les seves obligacions i deures de treball.

Legitimació del tractament:  Interès legítim

Les dades recollides: Imatges.

Destinataris: Amb caràcter general, el responsable no cedirà dades personals a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o tenim el consentiment exprés de l’interessat.

En concret, les dades personals podran ser cedides a:

a.- Administracions Públiques, Jutges i Tribunals per al compliment de les obligacions legals a les quals el responsable del tractament està subjecte per la seva activitat.

b.- A les entitats financeres per al compliment de les obligacions derivades del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

c.- A tercers en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment, execució i control del contracte entre el responsable del tractament i l’interessat.

d.- Als encarregats de tractament, accés que en cap cas suposarà una cessió de dades, quan sigui necessari accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que el responsable del tractament hagi contractat amb aquests encarregats, i amb els que subscrits un contracte de tractament.

Terminis de conservació: el responsable tractarà les dades personals només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no es revoqui el consentiment atorgat. Un cop finalitzada la relació, es conservarà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts que siguin necessaris per a la formulació, exercici o defensa de possibles reclamacions i posteriorment es procedirà a la seva supressió, llevat que concorri una causa de conservació.

Drets: L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, sol·licitar que  el tractament de les seves dades personals sigui limitat, oposar-se al tractament, sol·licitar portabilitat, a no ser objecte de perfilat ni de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat sense efectes retroactius, enviant una comunicació escrita al destinatari, aportant el DNI o document oficial acreditatiu de la identitat de l’interessat, indicant la sol·licitud o dret.

L’interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del lloc web www.agpd.es

El text complet de la política de protecció de dades, amb la resta d’informació de l’article 13 de l’RGPD, es pot trobar a la pàgina web.

k.- avís legal de correu electrònic

Aquest missatge i els seus annexos s’adrecen exclusivament al seu destinatari, conté informació confidencial que constitueix secret empresarial (Llei 1/2019, de secrets empresarials), informació que el responsable del tractament té interès a protegir, per la qual cosa queda legalment prohibida la seva divulgació. Si no és el destinatari, l’ha rebut per error o no està autoritzat, sàpiga que no pot llegir, copiar, guardar, revelar o fer ús d’ella, així que si us plau notifiqui el correu en el menor temps a info@juliovilagrasa.com o reenviï’l a l’adreça del remitent, i després procedeix a la supressió del correu i els seus fitxers adjunts sense llegir-los. La infracció d’aquest avís pot donar lloc a la comissió d’un delicte de divulgació de secrets de l’article 197 i següent del Codi Penal (Llei 10/1995).

D’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals recollides o generades durant la comunicació amb el responsable del tractament, com l’adreça de correu electrònic i qualsevol altra informació continguda en el mateix, seran tractades pel responsable amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, tant en el marc d’una relació comercial (obligació contractual) com de possible relació , així com en el cas de rebre un correu electrònic de forma espontània de vostè (interès legítim). Les dades es conservaran mentre la relació es mantingui vigent i, posteriorment, sempre que hi hagi responsabilitats legals o contractuals. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en la direcció del responsable del tractament. Per a més informació pot revisar la política de protecció de dades al web.

5.- Mesures de seguretat

El responsable del tractament ha implementat les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat, així com per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat de les dades facilitades per l’usuari.

6.- Qualitat i actualització de dades personals

L’informem que està obligat a facilitar-nos les dades personals que li sol·licitem, ja que la conseqüència de no fer-ho és que no podem tractar les seves dades personals.

Així mateix, l’usuari es compromet a que les dades facilitades al responsable del tractament siguin actuals, reals i veritables i, per tant, a comunicar al responsable qualsevol actualització o modificació dels mateixos.

Si l’usuari comunica dades personals d’un tercer, es compromet a informar-lo amb antelació en els termes dels articles 13 i 14 del RGPD, a obtenir el seu consentiment previ i exprés per escrit i a tractar les dades per a les finalitats autoritzades pel tercer.

L’Usuari és l’únic responsable dels danys o perjudicis causats al responsable del tractament o a tercers pel tractament de les dades personals d’una tercera persona, o dels seus quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats, excessius o no pertinents.

7.- Menors d’edat

Els continguts d’aquest lloc web estan destinats a persones majors de 18 anys, de manera que els menors de 18 anys no poden facilitar-nos dades de caràcter personal.

8.- Modificació de la Política de Protecció de Dades

El responsable del tractament podrà actualitzar o modificar en qualsevol moment la política de protecció de dades, d’acord amb la legislació aplicable, les novetats jurisprudencials o la pràctica empresarial, publicant la modificació de la mateixa en aquest lloc web.

Horari d'atenció:

De dilluns a dijous de 9 a 18 h.
Divendres de 8 a 15 h.

Juliol i agost:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.